Podmienky členstva - smernica

Na základe požiadaviek praxe, pre napĺňanie cielov združenia, upravuje sa členstvo v organizácii nasledovne:

 • Členstvo v SCC je dobrovoľné.
 • Členom sa môže stať každá fyzická, alebo právnická osoba z ktorejkoľvek členskej krajiny Európskej únie, ktorá prejavý relevantný záujem o členstvo.
 • Členom sa stáva záujemca, ktorý súhlasí so stanovami organizácie, vyplní prihlášku do organizácie, ktorú potvrdí poverený zástupca SCC a zaplatí členský príspevok za príslušný kalendárny rok.
 • Členský príspevok sa ustanovuje na kalendárny rok v minimálnej výške, pričom vyšší príspevok než určený členský príspevok je považovaný za dar člena, vo výške rozdielu poskytnutého príspevku a členského príspevku.

Práva člena:

 • zúčastniť sa a voliť na členskej schôdzi,
 • byť volený na členskej schôdzi po dovŕšení 18. roku života,
 • využívať majetok a služby organizácie v rozsahu určenom Predsedom organizácie, alebo členskou schôdzou a vyvíjať činnosť v zmysle stanov a cieľov SCC,
 • žiadať informácie o činnosti organizácie, a podávať návrhy na zlepšenie činnosti organizácie.
 • Prijatím za člena SCC automaticky členovi nevznikajú žiadne práva na akýkoľvek majetok organizácie.

Člen je povinný:

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 • vyrovnať svoje záväzky voči združeniu, a včas platiť členské príspevky,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
 • Člen po splnení podmienok prijatia získa prístup k výhodám, ktoré poskytuje SCC svojim členom priamo, alebo cez partnerov SCC. Tieto si môže uplatniť po overení platnosti členstva, a vzťahujú sa výlučne na osobu člena a na vozidlo člena uvedené v prihláške do SCC.

Členstvo zaniká:

 • dobrovoľným a oznámeným vystúpením člena
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 • neobnovením členstva do konca jedného mesiaca po skončení kalendárneho roka,
 • vylúčením za vážne porušenie stanov alebo poškodzovania mena alebo záujmov organizácie,
 • úmrtím člena, alebo zánikom člena ako právnickej osoby,
 • zánikom SCC bez právneho nástupcu. Táto smernica nadobúda platnosť dňom vyhlásenia a zároveň ruší všetky predchádzajúce úpravy predmetu tejto smernice.